Is er een vergunning vereist om een boom te kappen?

U bent van plan een kapvergunning aan te vragen omdat u een boom wilt omhakken of een heg wilt verwijderen om werkzaamheden in uw tuin uit te voeren. Bepaalde wettelijke voorschriften moeten daarbij strikt worden nageleefd, als u problemen wilt voorkomen (boetes, vervanging van de boom). Zoals u zich kunt indenken, zijn de regels niet dezelfde in Wallonië, Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is soms illegaal of zelfs verboden om in België een boom om te hakken. Soms zijn specifieke toelatingen of vergunningen vereist voor het kappen. De gemakkelijkste manier bestaat erin een beroep te doen op een specialist in snoei- en kapwerkzaamheden, die u meer zal kunnen vertellen over de te volgen procedures, omdat hij op de hoogte is van de meest recente wetgeving. Bovendien kan een gecertificeerd snoeier uw boom veilig snoeien, knotten of vellen dankzij zijn ervaring, uitrusting en team. Bij Van Wetter verbinden wij ons ertoe een boom aan te planten voor elke boom die wij kappen.

Een groot aantal activiteiten heeft een aanzienlijke invloed op onze omgeving, of het nu gaat om de bouw, afbraak, verbouwing of renovatie van gebouwen, of om wijzigingen in de vegetatie of het bodemreliëf. Deze activiteiten moeten worden ingepast in het natuurlijke en menselijke kader en tegelijk het landelijke en stedelijke landschap in Wallonië, Vlaanderen en het Brussels Gewest verbeteren.

Balise Alt

Er is geen vergunning vereist:

In Wallonië: als de omtrek van de boom 40 cm bedraagt op 150 cm van de grond
In Brussel: als de omtrek van de boom 40 cm bedraagt op 150 cm van de grond
In Vlaanderen: als de omtrek van de boom 100 cm bedraagt op 100 cm van de grond
De bomen worden in dit geval beschouwd als laagstammig.

In bepaalde gevallen is in Vlaanderen geen vergunning vereist:

 • de boom maakt geen deel uit van een bos
 • de boom staat in een woongebied, een landbouwgebied of een industriegebied
 • de boom staat niet in een woonpark
 • de boom staat op maximaal 15 meter van een huis
 • De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen. Informeer daarom altijd bij uw gemeente.

Aandachtspunten:

Het spreekt vanzelf dat als uw boom beschermd of opmerkelijk is, het veel moeilijker zal zijn om de nodige vergunningen te krijgen, vooral als de heggen of bomen in een beschermde groenzone of Natura 2000-zone staan.

Onderneem geen werkzaamheden zonder eerst informatie in te winnen! Win altijd inlichtingen in alvorens aan iets te beginnen. U bent misschien van plan te goeder trouw werkzaamheden uit te voeren zonder te beseffen dat een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Een gemeentelijke of gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GemSV of GewSV) kan soms strikter zijn en een stedenbouwkundige vergunning vereisen.

Bespaar uzelf nodeloze kopzorgen en moeite en neem contact op met uw gemeente. U kunt ook uw notaris of architect raadplegen of de volgende adressen gebruiken:

Wallonië: https://www.wallonie.be/fr – 0800/11.901 (gratis nummer)

Brussel: http://urbanisme.irisnet.be/

Vlaanderen: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Wanneer is het nodig om een boom te kappen?

Kappen zal noodzakelijk en zeker toegestaan zijn wanneer de boom een veiligheidsprobleem of gevaar voor mens en samenleving oplevert. Dat kan zijn omdat hij ziek of verzwakt is, dreigt om te vallen of te dicht bij een erfgrens staat, hoewel in het laatste geval bepaalde regels, zoals de dertigjarige verjaring bij bomen in werking treedt.

In Wallonië en Brussel: het zal heel moeilijk zijn om een kapvergunning te krijgen als uw boom gezond is.

Dossier voorbereiden voor een kapvergunningsaanvraag:

Enkel de eigenaar kan toestemming vragen om zijn boom te kappen, tenzij het de boom van de buur is die voor problemen zorgt. In dat geval kunt u zich tot de vrederechter wenden. Dit dient te gebeuren bij de dienst stedenbouw van uw gemeente. Elke gemeente heeft haar eigen formulier en hanteert eigen regels. Hieronder vindt u een overzicht van wat u allemaal zult moeten voorleggen wanneer u een aanvraag indient:

 • Foto’s van de boom zelf vanuit verschillende hoeken. Als hij ziek is, fotografeer dan ook de zieke delen;
 • Foto’s van de standplaats van de boom in zijn omgeving;
 • Situatieschets en liggingsplan van de boom op een kadastraal plan;
 • Afmetingen van de boom (hoogte, kroon, stamdiameter);
 • Beschrijving van de boom;
 • Eigendomsakte

Een fytosanitaire studie of expertise van uw boom door een specialist verschaft uw gemeente de nodige waarborgen inzake de verstrekte informatie. Die bevat onder andere de volgende informatie:

 • Naam en soort boom
 • Motief voor het kappen
 • Omtrek, leeftijd
 • Gezondheidstoestand
 • Milieu-analyse
 • Toestand na het kappen
 • Diagnose
 • Herbeplantingsplan indien van toepassing

Enkele voorbeelden van kapvergunningsaanvragen van gemeenten:

Wat zijn de risico’s?

Als u zelf uw boom wilt kappen of het door een onbevoegde zonder speciale hulpmiddelen laat doen, verhoogt u het risico op ernstige ongevallen, snijwonden en andere verwondingen, en schade aan eigendommen (bij u of bij de buren). Bovendien is het mogelijk dat uw verzekeringsmaatschappij niet tussenbeide komt.

Kapt u zonder vergunning, dan riskeert u gerechtelijke vervolging en processen-verbaal, die kunnen gaan van een eenvoudige boete tot het vervangen door een boom van dezelfde grootte en soort, wat erg duur kan uitvallen.

Wilt u al die risico’s vermijden, dan kunt u contact met ons opnemen!