Wanneer valt de broedperiode in belgië?

Doorgaans loopt het broedseizoen van begin maart tot eind juli. In deze periode is het belangrijk om de levenscyclus van de vogels in onze steden en op het platteland te respecteren. Daarom zijn er bepaalde regels bij het snoeien en knotten van heggen en bomen.

De broedperiode, die essentieel is voor het welslagen van de levenscyclus bij de meeste vogels, valt tussen 15 maart en 31 juli. Heggen zijn ook van onschatbare waarde voor landbouwers en kwekers: als bescherming tegen wind, voor het welzijn van kudden, tegen bodemerosie, als bron van hout of strooisel, als schuilplaats voor hulpgewassen en bestuivers, enz.

Helaas is het niet altijd gemakkelijk om de juiste informatie te vinden, want de regels verschillen aanzienlijk tussen de verschillende gewesten en gemeenschappen en ook tussen de gemeenten zelf.

Balise Alt

Hier volgen de wettelijke voorschriften voor knotten of snoeien:

In het waals gewest:

In Wallonië is het tussen 1 april en 31 juli verboden bomen of heggen te snoeien of te kappen voor wie steun en subsidies heeft ontvangen voor de aanplant van een levende heg, lineair hakhout, een boomgaard, voor het uitlijnen van bomen en voor het onderhoud van knotbomen. Voor de meeste eigenaars is het dus niet verboden, maar alleen aanbevolen.

  • In bosgebieden zijn kapbeperkingen van kracht, afhankelijk van de houtsoort.
  • In landbouwgebieden is het van 15 april tot en met 31 juli verboden heggen te snoeien.
  • Snoeien in deze periode is verboden in Natura 2000-gebieden en groene zones.

Dit is een gemeentelijke bevoegdheid, maar de meeste gemeenten vaardigen op dit vlak geen wetten uit. Raadpleeg dus het politiereglement van uw gemeente. Sommige gemeenten volgen de regels in het Brussels Gewest.

In het brussels hoofdstedelijk gewest:

In Brussel: artikel 68, lid 7, van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het milieu vermeldt: “Het is verboden om tussen 1 april en 15 augustus snoeiwerkzaamheden aan bomen uit te voeren met elektrisch gereedschap en bomen te vellen”.

Artikel 2, leden 2 en 3, van de Natuurbeschermingswet van 12 juli 1973 vermeldt: “2. Het is verboden vogels opzettelijk te storen, vooral tijdens de periode van voortplanting en afhankelijkheid,” en “3. Het is verboden hun eieren of nesten te vernielen, te beschadigen of opzettelijk te verstoren, weg te nemen of te rapen of op de nesten te schieten”.

Dit houdt in dat er van 1 april tot en met 15 augustus niet gesnoeid en gekapt mag worden.
Een afwijking op verzoek van de eigenaar dient bij het gemeentehuis te worden aangevraagd. 
Bovendien mag geen enkele verstoring van een nest plaatsvinden. Voorbeeld: als we tijdens een inspectiebezoek een nest in een heg aantreffen, mogen we die niet onderhouden.

In het vlaams gewest:

Wettelijk begint het broedseizoen in Vlaanderen op 15 maart en eindigt het op 15 juli. Gedurende deze periode is het verboden vogels, eieren en nesten opzettelijk te storen en/of te vernielen.

Snoeien en kappen tijdens het broedseizoen is dus niet verboden, mits nesten en vogels niet vernield of verstoord worden en u over de nodige vergunningen/toelatingen beschikt.

Sommige gemeenten volgen echter de regel van het Brussels Gewest. Raadpleeg dus het politiereglement van uw gemeente.

Bronnen: